Usage statistics for e2e-13-152.e2enetworks.net.in

Summary Period: April 2021
Generated 16-Apr-2021 07:35 IST

[Daily Statistics] [Hourly Statistics] [URLs] [Entry] [Exit] [Sites] [Referrers] [Search] [Agents] [Countries]

Monthly Statistics for April 2021
Total Hits 41225
Total Files 21815
Total Pages 21324
Total Visits 1039
Total kB Files 126561
Total Unique Sites 759
Total Unique URLs 81
Total Unique Referrers 284
Total Unique User Agents 217
. Avg Max
Hits per Hour 343 807
Hits per Day 8245 10457
Files per Day 4363 5851
Pages per Day 4264 5599
Sites per Day 151 245
Visits per Day 207 273
kB Files per Day 25312 39142
Hits by Response Code
Code 200 - OK 52.92% 21815
Code 204 - No Content 0.02% 7
Code 206 - Partial Content 0.86% 356
Code 301 - Moved Permanently 0.00% 1
Code 304 - Not Modified 44.75% 18449
Code 400 - Bad Request 0.04% 18
Code 403 - Forbidden 0.01% 6
Code 404 - Not Found 1.32% 545
Code 408 - Request Timeout 0.07% 28

Daily usage for April 2021

Daily Statistics for April 2021
Day Hits Files Pages Visits Sites kB F
12 7975 19.35% 4573 20.96% 4482 21.02% 168 16.17% 160 21.08% 25599 20.23%
13 9741 23.63% 4937 22.63% 4881 22.89% 262 25.22% 229 30.17% 25732 20.33%
14 10457 25.37% 5851 26.82% 5599 26.26% 273 26.28% 228 30.04% 39142 30.93%
15 10022 24.31% 4966 22.76% 4894 22.95% 273 26.28% 245 32.28% 29884 23.61%
16 3030 7.35% 1488 6.82% 1468 6.88% 74 7.12% 79 10.41% 6203 4.90%

Hourly usage for April 2021

Hourly Statistics for April 2021
Hour Hits Files Pages kB F
Avg Total Avg Total Avg Total Avg Total
0 358 1791 4.34% 192 961 4.41% 193 969 4.54% 793 3965 3.13%
1 362 1812 4.40% 200 1000 4.58% 191 957 4.49% 1160 5802 4.58%
2 333 1665 4.04% 163 815 3.74% 159 798 3.74% 967 4833 3.82%
3 316 1582 3.84% 153 766 3.51% 153 769 3.61% 668 3342 2.64%
4 313 1566 3.80% 154 773 3.54% 151 756 3.55% 889 4446 3.51%
5 310 1553 3.77% 156 784 3.59% 151 756 3.55% 897 4483 3.54%
6 316 1582 3.84% 158 792 3.63% 154 772 3.62% 927 4636 3.66%
7 322 1613 3.91% 165 826 3.79% 158 793 3.72% 998 4988 3.94%
8 340 1704 4.13% 178 890 4.08% 169 848 3.98% 959 4793 3.79%
9 336 1683 4.08% 179 896 4.11% 168 840 3.94% 1171 5855 4.63%
10 384 1923 4.66% 233 1169 5.36% 232 1161 5.44% 1298 6490 5.13%
11 322 1610 3.91% 168 842 3.86% 164 821 3.85% 812 4061 3.21%
12 338 1694 4.11% 176 883 4.05% 172 862 4.04% 895 4475 3.54%
13 396 1984 4.81% 242 1214 5.56% 226 1130 5.30% 1779 8896 7.03%
14 315 1578 3.83% 164 821 3.76% 157 787 3.69% 791 3953 3.12%
15 396 1983 4.81% 234 1171 5.37% 237 1186 5.56% 1258 6291 4.97%
16 347 1736 4.21% 184 920 4.22% 182 914 4.29% 824 4118 3.25%
17 325 1626 3.94% 166 834 3.82% 164 820 3.85% 850 4250 3.36%
18 312 1562 3.79% 154 770 3.53% 154 772 3.62% 731 3654 2.89%
19 382 1911 4.64% 222 1112 5.10% 215 1075 5.04% 1482 7410 5.85%
20 336 1684 4.08% 167 837 3.84% 164 822 3.85% 902 4510 3.56%
21 340 1701 4.13% 169 845 3.87% 171 856 4.01% 776 3880 3.07%
22 322 1612 3.91% 153 767 3.52% 156 784 3.68% 764 3821 3.02%
23 414 2070 5.02% 225 1127 5.17% 215 1076 5.05% 2721 13607 10.75%

Top 22 of 81 Total URLs
# Hits kB F URL
1 18031 43.74% 61481 48.58% /
2 1940 4.71% 40976 32.38% /webalizer/usage_202104.html
3 510 1.24% 3670 2.90% /webalizer/
4 350 0.85% 140 0.11% /webalizer/usage_202101.html
5 87 0.21% 9933 7.85% /webalizer/usage_202012.html
6 15 0.04% 1774 1.40% /webalizer/usage_202008.html
7 15 0.04% 1775 1.40% /webalizer/usage_202009.html
8 12 0.03% 62 0.05% /html/
9 12 0.03% 188 0.15% /webalizer/usage_202005.html
10 9 0.02% 1022 0.81% /webalizer/usage_202010.html
11 9 0.02% 456 0.36% /webalizer/usage_202011.html
12 9 0.02% 92 0.07% /webalizer/usage_202103.html
13 3 0.01% 21 0.02% /webalizer/usage_201909.html
14 2 0.00% 15 0.01% /webalizer/usage_201911.html
15 2 0.00% 24 0.02% /webalizer/usage_202006.html
16 2 0.00% 20 0.02% /webalizer/usage_202102.html
17 1 0.00% 7 0.01% /webalizer/usage_201905.html
18 1 0.00% 7 0.01% /webalizer/usage_201908.html
19 1 0.00% 0 0.00% /webalizer/usage_201910.html
20 1 0.00% 12 0.01% /webalizer/usage_201912.html
21 1 0.00% 8 0.01% /webalizer/usage_202002.html
22 1 0.00% 8 0.01% /webalizer/usage_202007.html

Top 10 of 81 Total URLs By kB F
# Hits kB F URL
1 18031 43.74% 61481 48.58% /
2 1940 4.71% 40976 32.38% /webalizer/usage_202104.html
3 87 0.21% 9933 7.85% /webalizer/usage_202012.html
4 510 1.24% 3670 2.90% /webalizer/
5 15 0.04% 1775 1.40% /webalizer/usage_202009.html
6 15 0.04% 1774 1.40% /webalizer/usage_202008.html
7 9 0.02% 1022 0.81% /webalizer/usage_202010.html
8 9 0.02% 456 0.36% /webalizer/usage_202011.html
9 12 0.03% 188 0.15% /webalizer/usage_202005.html
10 350 0.85% 140 0.11% /webalizer/usage_202101.html

Top 10 of 22 Total Entry Pages
# Hits Visits URL
1 18031 43.74% 414 46.99% /
2 1940 4.71% 338 38.37% /webalizer/usage_202104.html
3 87 0.21% 47 5.33% /webalizer/usage_202012.html
4 15 0.04% 12 1.36% /webalizer/usage_202009.html
5 350 0.85% 11 1.25% /webalizer/usage_202101.html
6 510 1.24% 9 1.02% /webalizer/
7 12 0.03% 8 0.91% /webalizer/usage_202005.html
8 9 0.02% 8 0.91% /webalizer/usage_202011.html
9 9 0.02% 6 0.68% /webalizer/usage_202010.html
10 9 0.02% 5 0.57% /webalizer/usage_202103.html

Top 10 of 22 Total Exit Pages
# Hits Visits URL
1 18031 43.74% 437 50.17% /
2 1940 4.71% 340 39.04% /webalizer/usage_202104.html
3 350 0.85% 11 1.26% /webalizer/usage_202101.html
4 12 0.03% 9 1.03% /html/
5 15 0.04% 9 1.03% /webalizer/usage_202009.html
6 9 0.02% 9 1.03% /webalizer/usage_202103.html
7 15 0.04% 8 0.92% /webalizer/usage_202008.html
8 9 0.02% 8 0.92% /webalizer/usage_202011.html
9 87 0.21% 8 0.92% /webalizer/usage_202012.html
10 12 0.03% 7 0.80% /webalizer/usage_202005.html

Top 30 of 759 Total Sites
# Hits Files kB F Visits Hostname
1 19585 47.51% 1164 5.34% 4548 3.59% 0 0.00% 101.53.157.83
2 15871 38.50% 15871 72.75% 58559 46.27% 1 0.10% 164.132.201.220
3 1105 2.68% 1105 5.07% 135 0.11% 39 3.75% 127.0.0.1
4 498 1.21% 498 2.28% 3640 2.88% 2 0.19% 35.181.48.42
5 351 0.85% 351 1.61% 1654 1.31% 6 0.58% 185.78.39.212
6 347 0.84% 347 1.59% 124 0.10% 8 0.77% 31.41.107.202
7 212 0.51% 212 0.97% 267 0.21% 1 0.10% 174.137.144.68
8 158 0.38% 158 0.72% 10016 7.91% 40 3.85% 91.225.162.3
9 84 0.20% 84 0.39% 7456 5.89% 2 0.19% 185.206.214.42
10 82 0.20% 82 0.38% 647 0.51% 1 0.10% 162.158.18.215
11 64 0.16% 64 0.29% 505 0.40% 1 0.10% 162.158.19.44
12 61 0.15% 61 0.28% 484 0.38% 1 0.10% 162.158.18.167
13 56 0.14% 56 0.26% 437 0.34% 1 0.10% 162.158.18.155
14 55 0.13% 55 0.25% 772 0.61% 1 0.10% 141.101.68.17
15 55 0.13% 10 0.05% 50 0.04% 5 0.48% 45.155.205.211
16 46 0.11% 30 0.14% 44 0.04% 1 0.10% 111.7.96.165
17 41 0.10% 41 0.19% 1678 1.33% 5 0.48% 185.93.111.78
18 39 0.09% 39 0.18% 549 0.43% 2 0.19% 141.101.76.71
19 33 0.08% 33 0.15% 467 0.37% 2 0.19% 141.101.104.246
20 33 0.08% 33 0.15% 470 0.37% 2 0.19% 162.158.111.152
21 32 0.08% 32 0.15% 254 0.20% 2 0.19% 141.101.99.170
22 31 0.08% 31 0.14% 242 0.19% 1 0.10% 162.158.18.191
23 30 0.07% 30 0.14% 429 0.34% 2 0.19% 162.158.111.122
24 30 0.07% 30 0.14% 3767 2.98% 13 1.25% 178.159.37.129
25 29 0.07% 29 0.13% 413 0.33% 2 0.19% 172.69.54.124
26 28 0.07% 28 0.13% 396 0.31% 2 0.19% 141.101.105.75
27 28 0.07% 28 0.13% 224 0.18% 2 0.19% 162.158.154.248
28 27 0.07% 27 0.12% 381 0.30% 2 0.19% 141.101.105.71
29 27 0.07% 27 0.12% 377 0.30% 1 0.10% 141.101.69.94
30 27 0.07% 27 0.12% 379 0.30% 1 0.10% 141.101.69.96

Top 10 of 759 Total Sites By kB F
# Hits Files kB F Visits Hostname
1 15871 38.50% 15871 72.75% 58559 46.27% 1 0.10% 164.132.201.220
2 158 0.38% 158 0.72% 10016 7.91% 40 3.85% 91.225.162.3
3 84 0.20% 84 0.39% 7456 5.89% 2 0.19% 185.206.214.42
4 19585 47.51% 1164 5.34% 4548 3.59% 0 0.00% 101.53.157.83
5 30 0.07% 30 0.14% 3767 2.98% 13 1.25% 178.159.37.129
6 498 1.21% 498 2.28% 3640 2.88% 2 0.19% 35.181.48.42
7 41 0.10% 41 0.19% 1678 1.33% 5 0.48% 185.93.111.78
8 351 0.85% 351 1.61% 1654 1.31% 6 0.58% 185.78.39.212
9 11 0.03% 11 0.05% 1061 0.84% 1 0.10% 188.166.247.41
10 18 0.04% 18 0.08% 788 0.62% 7 0.67% 188.32.80.239

Top 30 of 284 Total Referrers
# Hits Referrer
1 15871 38.50% https://chinex.su/maskkingoptom/
2 2234 5.42% - (Direct Request)
3 1192 2.89% http://imap.jagritiyatra.com/
4 1167 2.83% http://2008.jagritiyatra.com/
5 1136 2.76% http://anushul.jagritiyatra.com/
6 1136 2.76% http://jobs.2015.selections.jagritiyatra.com/
7 1136 2.76% http://ww.jagritiyatra.com/
8 1136 2.76% http://www.209.jagritiyatra.com/
9 1136 2.76% http://www.mail2.jagritiyatra.com/
10 1136 2.76% http://yatra.jagritiyatra.com/
11 1134 2.75% http://amumni.jagritiyatra.com/
12 1134 2.75% http://mx1.jagritiyatra.com/
13 1134 2.75% http://smtp.jagritiyatra.com/
14 1134 2.75% http://www.08.jagritiyatra.com/
15 1134 2.75% http://www.dev.jagritiyatra.com/
16 1134 2.75% http://www.jec-p.orgwww.jagritiyatra.com/
17 1023 2.48% http://www.209.jagritiyatra.com/webalizer/usage_202101.html
18 498 1.21% https://www.maquestionmedicale.fr/
19 349 0.85% http://prinjungce1967.wordpress.com
20 334 0.81% https://vk.com/transfertaksi
21 299 0.73% http://cupepho10.home.blog
22 298 0.72% http://snowsymtausu.wordpress.com
23 278 0.67% http://e2e-57-83.e2enetworks.net.in/
24 242 0.59% http://dev.jagritiyatra.com/
25 238 0.58% http://credinal32.wordpress.com
26 215 0.52% http://losstirinna.wordpress.com
27 212 0.51% https://www.find-naked-girls.com/
28 182 0.44% http://casa96clas.home.blog
29 166 0.40% http://101.53.157.83/
30 126 0.31% http://2008.jagritiyatra.com/webalizer/usage_202012.html

Top 20 of 22 Total Search Strings
# Hits Search String
1 11 14.67% https://tolk.ml/category/potrebitel/
2 10 13.33% https://tolk.ml/skillbox-pervyj-iz-liderov-distanczionnogo-obrazovaniya/
3 6 8.00% https://tolk.ml/rynok-doska-obyavlenij-dlya-komforta-polzovatelej/
4 4 5.33% https://doska.info/
5 4 5.33% https://tak.si/
6 4 5.33% https://tolk.ml/foksford-onlajn-shkola/
7 4 5.33% https://tolk.ml/polis-servis-strahovojoformit-polisy-osago-i-vzr/
8 4 5.33% https://tolk.ml/rasprodazha-populyarnyh-videoregistratorov/
9 3 4.00% https://masla.info/
10 3 4.00% https://tolk.ml
11 3 4.00% https://tolk.ml/kursy-anglijskogo-yazyka-v-onlajn-shkole-ingleks/
12 3 4.00% https://tolk.ml/osago-onlajn-2021-kalkulyator-rosgosstrah/
13 3 4.00% https://tolk.ml/tag/postel-dlya-spalni/
14 2 2.67% http://ssylki.info/who=tolk.ml
15 2 2.67% https://doma.info/
16 2 2.67% https://tolk.ml/category/obuchenie/
17 2 2.67% https://znakomstva.net/
18 1 1.33% http://redsurf.ru/r=217149
19 1 1.33% https://m.znakomstva.net/
20 1 1.33% https://ssylki.info/

Top 15 of 217 Total User Agents
# Hits User Agent
1 19587 47.51% Serf/1.3.9 (mod_pagespeed/1.13.35.2-0)
2 1105 2.68% Apache/2.4.7 (Ubuntu) SVN/1.8.8 PHP/5.5.9-1ubuntu4.29 OpenSSL/1.0.1f (internal dummy connection)
3 570 1.38% Mozilla/5.0 (Windows NT 10.0; Win64; x64) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/83.0.4103.61 Safari/537.36
4 557 1.35% Mozilla/5.0 (Windows NT 10.0; ) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/83.0.4086.0 Safari/537.36
5 557 1.35% Mozilla/5.0 (Windows NT 10.0; Win64; x64) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/83.0.4103.0 Safari/537.36
6 554 1.34% Mozilla/5.0 (Windows NT 10.0; Win64; x64) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/83.0.4103.34 Safari/537.36 Edg/83.0.4
7 550 1.33% Mozilla/5.0 (Windows NT 10.0; Win64; x64) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/83.0.4093.3 Safari/537.36
8 545 1.32% Mozilla/5.0 (Windows NT 6.1; Win64; x64) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/83.0.4093.3 Safari/537.36
9 545 1.32% Mozilla/5.0 (Windows NT 6.1; Win64; x64) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/83.0.4103.24 Safari/537.36 Edg/83.0.47
10 543 1.32% Mozilla/5.0 (Windows NT 10.0; ) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/83.0.4103.61 Safari/537.36
11 543 1.32% Mozilla/5.0 (Windows NT 10.0; WOW64) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/83.0.4103.61 Safari/537.36
12 543 1.32% Mozilla/5.0 (Windows NT 10.0; Win64; x64) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/83.0.4103.61 Safari/537.36/iYA9HebN-7
13 539 1.31% Mozilla/5.0 (Windows NT 6.1; Win64; x64) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/83.0.4103.61 Safari/537.36
14 538 1.31% Mozilla/5.0 (Windows NT 10.0; Win64; x64) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/83.0.4086.0 Safari/537.36
15 534 1.30% Mozilla/5.0 (Windows NT 10.0; Win64; x64) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/83.0.4100.3 Safari/537.36

Usage by Country for April 2021

Top 1 of 1 Total Countries
# Hits Files kB F Country
1 41225 100.00% 22171 101.63% 126561 100.00% Unresolved/Unknown


Generated by Webalizer Version 2.23