Usage statistics for e2e-13-152.e2enetworks.net.in

Summary Period: February 2021
Generated 13-Mar-2021 07:35 IST

[Daily Statistics] [Hourly Statistics] [URLs] [Entry] [Exit] [Sites] [Referrers] [Search] [Agents] [Countries]

Monthly Statistics for February 2021
Total Hits 1595
Total Files 470
Total Pages 642
Total Visits 113
Total kB Files 3616
Total kB In 0
Total kB Out 0
Total Unique Sites 85
Total Unique URLs 27
Total Unique Referrers 61
Total Unique User Agents 100
. Avg Max
Hits per Hour 66 137
Hits per Day 1595 1595
Files per Day 470 470
Pages per Day 642 642
Sites per Day 85 85
Visits per Day 113 113
kB Files per Day 3616 3616
kB In per Day 0 0
kB Out per Day 0 0
Hits by Response Code
Code 200 - OK 29.47% 470
Code 206 - Partial Content 11.91% 190
Code 304 - Not Modified 53.23% 849
Code 400 - Bad Request 0.19% 3
Code 403 - Forbidden 0.06% 1
Code 404 - Not Found 5.08% 81
Code 408 - Request Timeout 0.06% 1

Daily usage for February 2021

Daily Statistics for February 2021
Day Hits Files Pages Visits Sites kB F kB In kB Out
28 1595 100.00% 470 100.00% 642 100.00% 113 100.00% 85 100.00% 3616 100.00% 0 0.00% 0 0.00%

Hourly usage for February 2021

Hourly Statistics for February 2021
Hour Hits Files Pages kB F kB In kB Out
Avg Total Avg Total Avg Total Avg Total Avg Total Avg Total
0 0 0 0.00% 0 0 0.00% 0 0 0.00% 0 0 0.00% 0 0 0.00% 0 0 0.00%
1 0 0 0.00% 0 0 0.00% 0 0 0.00% 0 0 0.00% 0 0 0.00% 0 0 0.00%
2 0 0 0.00% 0 0 0.00% 0 0 0.00% 0 0 0.00% 0 0 0.00% 0 0 0.00%
3 0 0 0.00% 0 0 0.00% 0 0 0.00% 0 0 0.00% 0 0 0.00% 0 0 0.00%
4 0 0 0.00% 0 0 0.00% 0 0 0.00% 0 0 0.00% 0 0 0.00% 0 0 0.00%
5 0 0 0.00% 0 0 0.00% 0 0 0.00% 0 0 0.00% 0 0 0.00% 0 0 0.00%
6 0 0 0.00% 0 0 0.00% 0 0 0.00% 0 0 0.00% 0 0 0.00% 0 0 0.00%
7 29 29 1.82% 17 17 3.62% 18 18 2.80% 28 28 0.78% 0 0 0.00% 0 0 0.00%
8 52 52 3.26% 17 17 3.62% 24 24 3.74% 79 79 2.17% 0 0 0.00% 0 0 0.00%
9 77 77 4.83% 36 36 7.66% 29 29 4.52% 355 355 9.81% 0 0 0.00% 0 0 0.00%
10 76 76 4.76% 52 52 11.06% 52 52 8.10% 67 67 1.86% 0 0 0.00% 0 0 0.00%
11 99 99 6.21% 27 27 5.74% 36 36 5.61% 350 350 9.69% 0 0 0.00% 0 0 0.00%
12 116 116 7.27% 31 31 6.60% 41 41 6.39% 106 106 2.92% 0 0 0.00% 0 0 0.00%
13 137 137 8.59% 46 46 9.79% 50 50 7.79% 394 394 10.89% 0 0 0.00% 0 0 0.00%
14 121 121 7.59% 27 27 5.74% 39 39 6.07% 365 365 10.10% 0 0 0.00% 0 0 0.00%
15 110 110 6.90% 31 31 6.60% 46 46 7.17% 87 87 2.42% 0 0 0.00% 0 0 0.00%
16 109 109 6.83% 29 29 6.17% 42 42 6.54% 343 343 9.50% 0 0 0.00% 0 0 0.00%
17 92 92 5.77% 21 21 4.47% 36 36 5.61% 93 93 2.58% 0 0 0.00% 0 0 0.00%
18 123 123 7.71% 43 43 9.15% 45 45 7.01% 394 394 10.90% 0 0 0.00% 0 0 0.00%
19 94 94 5.89% 22 22 4.68% 35 35 5.45% 92 92 2.55% 0 0 0.00% 0 0 0.00%
20 83 83 5.20% 16 16 3.40% 34 34 5.30% 322 322 8.92% 0 0 0.00% 0 0 0.00%
21 87 87 5.45% 14 14 2.98% 37 37 5.76% 80 80 2.21% 0 0 0.00% 0 0 0.00%
22 112 112 7.02% 29 29 6.17% 46 46 7.17% 388 388 10.73% 0 0 0.00% 0 0 0.00%
23 78 78 4.89% 12 12 2.55% 32 32 4.98% 72 72 1.98% 0 0 0.00% 0 0 0.00%

Top 8 of 27 Total URLs
# Hits kB F kB In kB Out URL
1 369 23.13% 1278 35.33% 0 0.00% 0 0.00% /
2 191 11.97% 74 2.05% 0 0.00% 0 0.00% /webalizer/usage_202101.html
3 16 1.00% 1950 53.92% 0 0.00% 0 0.00% /webalizer/usage_202012.html
4 6 0.38% 15 0.41% 0 0.00% 0 0.00% /webalizer/usage_202102.html
5 3 0.19% 4 0.11% 0 0.00% 0 0.00% /webalizer/
6 2 0.13% 33 0.92% 0 0.00% 0 0.00% /webalizer/usage_202005.html
7 1 0.06% 3 0.09% 0 0.00% 0 0.00% /html/
8 1 0.06% 7 0.20% 0 0.00% 0 0.00% /webalizer/usage_202011.html

Top 8 of 27 Total URLs By kB F
# Hits kB F kB In kB Out URL
1 16 1.00% 1950 53.92% 0 0.00% 0 0.00% /webalizer/usage_202012.html
2 369 23.13% 1278 35.33% 0 0.00% 0 0.00% /
3 191 11.97% 74 2.05% 0 0.00% 0 0.00% /webalizer/usage_202101.html
4 2 0.13% 33 0.92% 0 0.00% 0 0.00% /webalizer/usage_202005.html
5 6 0.38% 15 0.41% 0 0.00% 0 0.00% /webalizer/usage_202102.html
6 1 0.06% 7 0.20% 0 0.00% 0 0.00% /webalizer/usage_202011.html
7 3 0.19% 4 0.11% 0 0.00% 0 0.00% /webalizer/
8 1 0.06% 3 0.09% 0 0.00% 0 0.00% /html/

Top 7 of 7 Total Entry Pages
# Hits Visits URL
1 369 23.13% 68 81.93% /
2 16 1.00% 8 9.64% /webalizer/usage_202012.html
3 3 0.19% 2 2.41% /webalizer/
4 6 0.38% 2 2.41% /webalizer/usage_202102.html
5 2 0.13% 1 1.20% /webalizer/usage_202005.html
6 1 0.06% 1 1.20% /webalizer/usage_202011.html
7 191 11.97% 1 1.20% /webalizer/usage_202101.html

Top 6 of 6 Total Exit Pages
# Hits Visits URL
1 369 23.13% 72 91.14% /
2 3 0.19% 2 2.53% /webalizer/
3 6 0.38% 2 2.53% /webalizer/usage_202102.html
4 2 0.13% 1 1.27% /webalizer/usage_202005.html
5 1 0.06% 1 1.27% /webalizer/usage_202011.html
6 191 11.97% 1 1.27% /webalizer/usage_202101.html

Top 30 of 85 Total Sites
# Hits Files kB F kB In kB Out Visits Hostname
1 920 57.68% 71 15.11% 211 5.84% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 101.53.157.83
2 190 11.91% 190 40.43% 68 1.88% 0 0.00% 0 0.00% 1 0.88% 31.41.107.202
3 190 11.91% 190 40.43% 1100 30.43% 0 0.00% 0 0.00% 1 0.88% 84.54.171.220
4 101 6.33% 101 21.49% 12 0.34% 0 0.00% 0 0.00% 15 13.27% 127.0.0.1
5 32 2.01% 32 6.81% 2009 55.56% 0 0.00% 0 0.00% 8 7.08% 91.225.162.3
6 15 0.94% 13 2.77% 21 0.58% 0 0.00% 0 0.00% 1 0.88% 176.9.50.244
7 12 0.75% 2 0.43% 13 0.36% 0 0.00% 0 0.00% 2 1.77% 89.187.165.167
8 11 0.69% 2 0.43% 10 0.27% 0 0.00% 0 0.00% 1 0.88% 45.155.205.225
9 8 0.50% 4 0.85% 12 0.32% 0 0.00% 0 0.00% 1 0.88% 216.18.204.206
10 6 0.38% 0 0.00% 3 0.08% 0 0.00% 0 0.00% 3 2.65% 89.248.170.112
11 5 0.31% 0 0.00% 3 0.07% 0 0.00% 0 0.00% 4 3.54% 45.79.160.251
12 4 0.25% 2 0.43% 3 0.09% 0 0.00% 0 0.00% 2 1.77% 216.244.66.201
13 4 0.25% 4 0.85% 3 0.09% 0 0.00% 0 0.00% 4 3.54% 66.249.89.6
14 3 0.19% 3 0.64% 2 0.07% 0 0.00% 0 0.00% 3 2.65% 13.66.139.123
15 3 0.19% 0 0.00% 2 0.04% 0 0.00% 0 0.00% 1 0.88% 199.19.224.72
16 3 0.19% 0 0.00% 1 0.04% 0 0.00% 0 0.00% 3 2.65% 205.185.122.102
17 2 0.13% 2 0.43% 2 0.04% 0 0.00% 0 0.00% 2 1.77% 123.183.224.89
18 2 0.13% 2 0.43% 3 0.07% 0 0.00% 0 0.00% 1 0.88% 162.142.125.37
19 2 0.13% 2 0.43% 3 0.07% 0 0.00% 0 0.00% 1 0.88% 167.248.133.56
20 2 0.13% 1 0.21% 3 0.09% 0 0.00% 0 0.00% 2 1.77% 180.149.125.172
21 2 0.13% 0 0.00% 1 0.03% 0 0.00% 0 0.00% 1 0.88% 192.99.5.225
22 2 0.13% 0 0.00% 1 0.03% 0 0.00% 0 0.00% 1 0.88% 194.127.178.206
23 2 0.13% 0 0.00% 1 0.03% 0 0.00% 0 0.00% 1 0.88% 197.237.31.122
24 2 0.13% 2 0.43% 3 0.07% 0 0.00% 0 0.00% 1 0.88% 2.134.23.75
25 2 0.13% 1 0.21% 3 0.09% 0 0.00% 0 0.00% 2 1.77% 2.57.122.97
26 2 0.13% 0 0.00% 1 0.03% 0 0.00% 0 0.00% 1 0.88% 20.51.127.89
27 2 0.13% 0 0.00% 1 0.03% 0 0.00% 0 0.00% 2 1.77% 209.141.49.33
28 2 0.13% 2 0.43% 33 0.92% 0 0.00% 0 0.00% 1 0.88% 212.115.63.50
29 2 0.13% 0 0.00% 1 0.03% 0 0.00% 0 0.00% 1 0.88% 45.132.90.17
30 2 0.13% 0 0.00% 1 0.03% 0 0.00% 0 0.00% 1 0.88% 52.231.192.225

Top 10 of 85 Total Sites By kB F
# Hits Files kB F kB In kB Out Visits Hostname
1 32 2.01% 32 6.81% 2009 55.56% 0 0.00% 0 0.00% 8 7.08% 91.225.162.3
2 190 11.91% 190 40.43% 1100 30.43% 0 0.00% 0 0.00% 1 0.88% 84.54.171.220
3 920 57.68% 71 15.11% 211 5.84% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 101.53.157.83
4 190 11.91% 190 40.43% 68 1.88% 0 0.00% 0 0.00% 1 0.88% 31.41.107.202
5 2 0.13% 2 0.43% 33 0.92% 0 0.00% 0 0.00% 1 0.88% 212.115.63.50
6 15 0.94% 13 2.77% 21 0.58% 0 0.00% 0 0.00% 1 0.88% 176.9.50.244
7 12 0.75% 2 0.43% 13 0.36% 0 0.00% 0 0.00% 2 1.77% 89.187.165.167
8 101 6.33% 101 21.49% 12 0.34% 0 0.00% 0 0.00% 15 13.27% 127.0.0.1
9 8 0.50% 4 0.85% 12 0.32% 0 0.00% 0 0.00% 1 0.88% 216.18.204.206
10 11 0.69% 2 0.43% 10 0.27% 0 0.00% 0 0.00% 1 0.88% 45.155.205.225

Top 30 of 61 Total Referrers
# Hits Referrer
1 375 23.51% http://www.209.jagritiyatra.com/webalizer/usage_202101.html
2 233 14.61% - (Direct Request)
3 190 11.91% https://doska.info/item/add
4 132 8.28% http://imap.jagritiyatra.com/
5 127 7.96% http://e2e-57-83.e2enetworks.net.in/
6 124 7.77% http://dev.jagritiyatra.com/
7 69 4.33% https://www.google.com/search
8 36 2.26% http://101.53.157.83/
9 25 1.57% http://2008.jagritiyatra.com/
10 24 1.50% http://2008.jagritiyatra.com/webalizer/usage_202012.html
11 20 1.25% http://101.53.157.83:80/admin/login.asp
12 19 1.19% http://2009.jagritiyatra.com/
13 12 0.75% https://tolk.ml/sarprice-onlajn-aukczion-po-prodazhe-poderzhannyh-avtomobilej/
14 11 0.69% http://stromectol.xobor.de/t7f5771-stromectol-mg-tabletten-kaufen.html
15 8 0.50% https://cetirizinzyrtec10.mystrikingly.com/
16 8 0.50% https://tolk.ml/category/strahovanie/
17 8 0.50% https://tolk.ml/polis-servis-strahovojoformit-polisy-osago-i-vzr/
18 7 0.44% http://comprar-ivermectina.forumotion.com/
19 7 0.44% https://tolk.ml/foksford-onlajn-shkola/
20 7 0.44% https://tolk.ml/srochno-onlajn-zajm-na-kartu/
21 7 0.44% https://tolk.ml/tag/uchis-risovat-v-temnote-eto-ne-strashno/
22 6 0.38% http://2012.selections.jagritiyatra.com/webalizer/usage_202102.html
23 6 0.38% http://tolk.ml/onlajn-kalkulyator-osago/
24 6 0.38% https://ivermectin.forumgratuit.ro/
25 6 0.38% https://tolk.ml/category/potrebitel/
26 6 0.38% https://tolk.ml/mezhdunarodnaya-detskaya-shkola-anglijskogo/
27 6 0.38% https://tolk.ml/osago-onlajn-2021-kalkulyator-rosgosstrah/
28 6 0.38% https://tolk.ml/planshet-dlya-risovaniya-magic-pad/
29 6 0.38% https://tolk.ml/rasprodazha-populyarnyh-videoregistratorov/
30 6 0.38% https://tolk.ml/skillbox-pervyj-iz-liderov-distanczionnogo-obrazovaniya/

Top 11 of 11 Total Search Strings
# Hits Search String
1 7 10.14% https://tolk.ml/category/strahovanie/
2 7 10.14% https://tolk.ml/polis-servis-strahovojoformit-polisy-osago-i-vzr/
3 7 10.14% https://tolk.ml/tag/uchis-risovat-v-temnote-eto-ne-strashno/
4 6 8.70% http://tolk.ml/onlajn-kalkulyator-osago/
5 6 8.70% https://tolk.ml/category/potrebitel/
6 6 8.70% https://tolk.ml/osago-onlajn-2021-kalkulyator-rosgosstrah/
7 6 8.70% https://tolk.ml/rasprodazha-populyarnyh-videoregistratorov/
8 6 8.70% https://tolk.ml/sarprice-onlajn-aukczion-po-prodazhe-poderzhannyh-avtomobilej/
9 6 8.70% https://tolk.ml/skillbox-pervyj-iz-liderov-distanczionnogo-obrazovaniya/
10 6 8.70% https://tolk.ml/totalnaya-rasprodazha-platev-po-vsej-rossii/
11 6 8.70% https://tolk.ml/vitrina-uggi/

Top 15 of 100 Total User Agents
# Hits User Agent
1 920 57.68% Serf/1.3.9 (mod_pagespeed/1.13.35.2-0)
2 190 11.91% Mozilla/5.0 (compatible; MSIE 6.0; Windows NT 5.1; SV1; .NET CLR 1.1.4322)
3 101 6.33% Apache/2.4.7 (Ubuntu) SVN/1.8.8 PHP/5.5.9-1ubuntu4.29 OpenSSL/1.0.1f (internal dummy connection)
4 20 1.25% Mozilla/5.0 (X11; Ubuntu; Linux x86_64; rv:71.0) Gecko/20100101 Firefox/71.0
5 19 1.19% Mozilla/5.0 (Windows NT 10.0; Win64; x64) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/67.0.3396.87 Safari/537.36 OPR/54.0.2
6 15 0.94% Mozilla/5.0 (compatible; Googlebot/2.1; +http://www.google.com/bot.html)
7 15 0.94% Mozilla/5.0 (compatible; MegaIndex.ru/2.0; +http://megaindex.com/crawler)
8 13 0.82% Mozilla/5.0 (Windows NT 6.1; Win64; x64) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/66.0.3359.170 Safari/537.36 OPR/53.0.2
9 11 0.69% Mozilla/5.0 (Windows NT 10.0; Win64; x64) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/78.0.3904.108 Safari/537.36
10 9 0.56% Mozilla/5.0 (Windows NT 10.0; Win64; x64) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/63.0.3239.132 Safari/537.36
11 9 0.56% Mozilla/5.0 (Windows NT 6.3; Win64; x64) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/68.0.3440.106 Safari/537.36
12 8 0.50% Mozilla/5.0 (Linux; Android 6.0.1; Nexus 5X Build/MMB29P) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/88.0.4324.188 Mobile
13 8 0.50% Mozilla/5.0 (compatible; Adsbot/3.1)
14 7 0.44% Mozilla/5.0 (Windows NT 10.0; Win64; x64) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/68.0.3440.84 Safari/537.36
15 7 0.44% Mozilla/5.0 (Windows NT 6.3; Win64; x64) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/67.0.3396.99 Safari/537.36

Usage by Country for February 2021

Top 1 of 1 Total Countries
# Hits Files kB F kB In kB Out Country
1 1595 100.00% 660 140.43% 3616 100.00% 0 0.00% 0 0.00% Unresolved/Unknown


Generated by Webalizer Version 2.23